Syftet med registret är att följa upp den vård som ges till patienter som genomgår utredning och får behandling för könsdysfori.

Registret började samla in data 2017. Fram t.o.m. 2022-09-15 är det 2 544 patienter som deltar i registret. 

Vi ser med glädje att antalet registreringar ökar under 2022 och att fler börjar registrera.

Under 2020/2021 reviderades frågeformulären och kommer är nu även anpassade för barn och tonåringar för att också kunna omfatta vården av unga.

Vi hoppas och tror att Könsdysforiregistret kommer bidra till en ökad kunskap och en bättre vård i framtiden.

För styrgruppen
Ulrika Beckman, Registerhållare

En vård som påverkar många livsområden

SEXUELL HÄLSA

 • Tillfredsställelse
 • Säkerhet/utsatthet
 • Hälsovård
 • Fertilitet

RÖST OCH KOMMUNIKATION

 • Förändring av rösten
 • Nöjdhet med rösten
 • Självfortroende
 • Empowerment

UPPLEVELSE AV VÅRDEN

 • Bemötande
 • Tillgänglighet
 • Kommunikation
 • Stöd i transition

PSYKISK HÄLSA

 • Psykiskt välbefinnande
 • Depression/ångest
 • Ätstörningar
 • Suicidalitet/självskadande

Livs-
tillfreds-
ställelse

RELATIONER

 • Acceptans
 • Familjesituation
 • Stöd
 • Utanförskap

FYSISK HÄLSA

 • Effekter och komplikationer
 • Somatiska riskfaktorer
 • Alkohol, droger, tobak
 • Fysisk funktion och smärta

KÖNSINKONGRUENS

 • Kroppsdysfori
 • Transitionsgrad
 • Ånger
 • Självacceptans

DELAKTIGHET I SAMHÄLLET

 • Försörjning
 • Boende
 • Hot och mobbning
 • Sysselsättning