Syftet med registret är att följa upp den vård som ges till patienter som genomgår utredning och får behandling för könsdysfori.

Registret började samla in data 2017. Fram t o m 2020 är det 1700 patienter som deltar i registret. Vi är mycket glada för det stora intresset som visas för registret, från både patienter och vårdintressenter. Vi hoppas och tror att Könsdysforiregistret kommer bidra till en ökad kunskap och en bättre vård i framtiden.

Under 2020/2021 revideras frågeformulären och kommer då även att vara anpassade för barn och tonåringar för att också kunna omfatta vården av unga.

För styrgruppen
Lennart Fällberg, Registerhållare

En vård som påverkar många livsområden

SEXUELL HÄLSA

 • Tillfredsställelse
 • Säkerhet/utsatthet
 • Hälsovård
 • Fertilitet

RÖST OCH KOMMUNIKATION

 • Förändring av rösten
 • Nöjdhet med rösten
 • Självfortroende
 • Empowerment

UPPLEVELSE AV VÅRDEN

 • Bemötande
 • Tillgänglighet
 • Kommunikation
 • Stöd i transition

PSYKISK HÄLSA

 • Psykiskt välbefinnande
 • Depression/ångest
 • Ätstörningar
 • Suicidalitet/självskadande

Livs-
tillfreds-
ställelse

RELATIONER

 • Acceptans
 • Familjesituation
 • Stöd
 • Utanförskap

FYSISK HÄLSA

 • Effekter och komplikationer
 • Somatiska riskfaktorer
 • Alkohol, droger, tobak
 • Fysisk funktion och smärta

KÖNSINKONGRUENS

 • Kroppsdysfori
 • Transitionsgrad
 • Ånger
 • Självacceptans

DELAKTIGHET I SAMHÄLLET

 • Försörjning
 • Boende
 • Hot och mobbning
 • Sysselsättning