Hem

Under våren 2017 har berörda delar av hälso- och sjukvården börjat att samla in data i ett nytt nationellt kvalitetsregister – Könsdysforiregistret. Syftet med registret är att följa upp den vård som ges till patienter som genomgår utredning och får könsbekräftande behandling för könsdysfori.

En vård som påverkar många livsområden

SEXUELL HÄLSA

 • Tillfredsställelse
 • Säkerhet/utsatthet
 • Hälsovård
 • Fertilitet

PSYKISK HÄLSA

 • Psykiskt välbefinnande
 • Depression/ångest
 • Ätstörningar
 • Suicidalitet/självskadande

FYSISK HÄLSA

 • Effekter och komplikationer
 • Somatiska riskfaktorer
 • Alkohol, droger, tobak
 • Fysisk funktion och smärta

RÖST OCH KOMMUNIKATION

 • Förändring av rösten
 • Nöjdhet med rösten
 • Självfortroende
 • Empowerment

LIVS-
TILLFREDS-
STÄLLELSE

KÖNSINKONGRUENS

 • Kroppsdysfori
 • Transitionsgrad
 • Ånger
 • Självacceptans

UPPLEVELSE AV VÅRDEN

 • Bemötande
 • Tillgänglighet
 • Kommunikation
 • Stöd i transition

RELATIONER

 • Acceptans
 • Familjesituation
 • Stöd
 • Utanförskap

DELAKTIGHET I SAMHÄLLET

 • Försörjning
 • Boende
 • Hot och mobbning
 • Sysselsättning