Bakgrund och syfte

Bakgrund

Könsdysfori innebär att en person har ett lidande av att kroppen inte stämmer överens med den upplevda könsidentiteten. Då diagnosen är fastställd inleds behandling i syfte att göra kroppen mer kongruent med den upplevda könsidentiteten. Antalet personer som söker vård för könsdysfori har ökat kraftigt under de senaste åren. Störst är ökningen i åldrarna under 25 år. Under de senaste åren är det cirka 1 200–1 500 personer sökt vänt sig till vården för utredning av könsdysfori.

Könsbekräftande medicinsk behandling vid könsdysfori har i ett flertal utländska och svenska studier visat sig reducera könsdysfori och förbättra psykisk hälsa. Antal personer som ångrar sig är mycket få och var i Sverige mellan åren 1960–2010 15 individer, vilket motsvarar 2,2 %. De flesta av dessa, 11 av 15, hade fått sin behandling före 1990.
Ny lagstiftning sedan 2013 gällande att steriliseringskravet upphör innebär att alla patienter inte längre genomgår genital operation, vilket ställer högre krav på medicinska uppföljningar av könsorganen. Vidare är tillgången till vård och väntetider olika i landet.

Utredning och behandling av patientgruppen sker främst vid sex specialiserade centra i landet. Det är ett multidisciplinärt arbete och de verksamheter som är involverade i vården är psykiatri, endokrinologi, plastikkirurgi, gynekologi, reproduktionsmedicin, logopedi, foniatri samt dermatologi. Diagnostisk utredning och könsbekräftande medicinsk behandling följer Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd ”God vård av vuxna med könsdysfori” och ”Vård av barn och ungdomar med könsdysfori”.

Som ett led i att könsdysforivården ökat började våren 2017 berörda delar av hälso- och sjukvården att registrera patienter och samla in data i ett nytt nationellt kvalitetsregister – Könsdysforiregistret.

Syfte

Syftet med registret är att följa upp den vård som ges till patienter som genomgår utredning och får behandling för könsdysfori. Kvalitetsregistret ger en mycket viktig möjlighet att förbättra vården och säkerställa gott medicinskt och säkert omhändertagande av patienterna. Registret kommer också att göra det möjligt att bedriva ett verksamhetsnära kvalitetsarbete i vårdkedjan.

Publicerad: 15 juli 2021
Senast uppdaterad: 21 maj 2024