Om Könsdysforiregistret

Könsbekräftande medicinsk behandling vid könsdysfori har i ett flertal utländska och svenska studier visat sig reducera könsdysfori och förbättra psykisk hälsa.
Könsdysforiregistret startades våren 2017 som ett led i att könsdysforivården ökat de senaste föregående åren.

Kvalitetsregistret innebär en mycket viktig möjlighet att följa upp vården för att förbättra den och säkerställa gott medicinskt och säkert omhändertagande av patienterna. Registret kommer också att göra det möjligt att bedriva ett verksamhetsnära kvalitetsarbete i vårdkedjan.

Via menyn till vänster hittar du mer information om Könsdysforiregistret.

Snurra med åtta fält som beskriver åtta livsområden: Psykisk hälsa, fysisk hälsa, röst och kommunikation, könsinkongruens, upplevelse av vården, relationer, delaktighet i samhället, samt sexuell hälsa. Under bilden listas de punkter som finns listade på bilden för respektive område.

För ökad tillgänglighet listas även livsområdena i bilden ovan i skriftform nedan.

Sexuell hälsa

Tillfredsställelse
Säkerhet/utsatthet
Hälsovård
Fertilitet

Röst och kommunikation

Förändring av rösten
Nöjdhet med rösten
Självfortroende
Empowerment

Upplevelse av vården

Bemötande
Tillgänglighet
Kommunikation
Stöd i transition

Psykisk hälsa

Psykiskt välbefinnande
Depression/ångest
Ätstörningar
Suicidalitet/självskadande

Relationer

Acceptans
Familjesituation
Stöd
Utanförskap

Fysisk hälsa

Effekter och komplikationer
Somatiska riskfaktorer
Alkohol, droger, tobak
Fysisk funktion och smärta

Könsinkongruens

Kroppsdysfori
Transitionsgrad
Ånger
Självacceptans

Delaktighet i samhället

Försörjning
Boende
Hot och mobbning
Sysselsättning

Publicerad: 13 januari 2015
Senast uppdaterad: 17 april 2024