Vårdpersonal

Ett nytt Nationellt Kvalitetsregister – Könsdysforiregistret

Under våren 2017 kommer berörda delar av hälso- och sjukvården att börja registrera patienter i ett nytt nationellt kvalitetsregister – Könsdysforiregistret. Syftet med registret är att följa upp den vård som ges till patienter som genomgår utredning och får könsbekräftande behandling för könsdysfori.

Vad är könsdysfori?

Könsdysfori innebär att en person har ett lidande av att kroppen inte stämmer överens med den upplevda könsidentiteten. Då diagnosen är fastställd inleds behandling i syfte att göra kroppen mer kongruent med den upplevda könsidentiteten. Antalet personer som söker vård för könsdysfori har ökat kraftigt under de senaste åren. Störst är ökningen i åldrarna under 25 år. Under 2016 sökte ca 1200 personer vård för utredning i landet.

Hur organiseras/bedrivs vården idag?

Utredning och behandling av patientgruppen sker främst vid 6 specialiserade centra i landet. Det är ett multidisciplinärt arbete och de verksamheter som är involverade i vården är; psykiatri, endokrinologi, plastikkirurgi, gynekologi, reproduktionsmedicin, logopedi, foniatri samt dermatologi. Diagnostisk utredning och könsbekräftande medicinsk behandling följer Socialstyrelsen Nationella kunskapsstöd, ”God vård av vuxna med könsdysfori” och ”God vård av barn och ungdomar med könsdysfori” från 2015.

Behov av ökad kunskap och kvalitetsuppföljning

Könsbekräftande medicinsk behandling vid könsdysfori har i ett flertal utländska och svenska studier visat sig reducera könsdysfori och förbättra psykisk hälsa. Antal personer som ångrar sig är mycket få och var i Sverige mellan åren 1960-2010 femton individer vilket motsvarar 2,2 %. De flesta av dessa, 11 av 15, hade fått sin behandling före 1990. Studier visar dock på ökad mortalitet i självmord, hjärtkärlsjuklighet och rökningsrelaterad cancer jämfört med friska kontrollpersoner. Ny lagstiftning sedan 2013, steriliseringskravet upphör, innebär att alla patienter inte längre genomgår genital operation vilket ställer högre krav på medicinska uppföljningar av könsorganen. Vidare är tillgången till vård och väntetider olika i landet.

Kvalitetsregistret innebär en mycket viktig möjlighet att följa upp vården för att förbättra den och säkerställa gott medicinskt och säkert omhändertagande av patienterna. Registret kommer också att göra möjligt att bedriva ett verksamhetsnära kvalitetsarbete i vårdkedjan.

Inloggning till RC Syd inmatningsapplikation 3C

Manualer och frågeformulär hittar du när du loggat in.